SAN MARTIN DE TREVEJO (Cáceres)


Casa del Comendador
Ermitas como ésta tienen un sentido en la mentalidad religiosa de la epoy en que fueron levantadas.
San Martín de Trevejo en la lista de los pueblos más bonitos de España.
Conocen alguien de apellido piriz que viva o alla vivido en sde trevejo?
Uní de los pueblos más bellos de España en las estribaciones de la Sierra de Gata.
Es una alegria renovar mis recuerdos de ese bonito y entrañable pueblo. Estuve dos años allí, durante mi estela profesional. En lo político me tocó ser presidente de mesa en la votación de la Constitución, las primeras elecciones constitucionales y las primeras municipales... ¡Como me acuerdo de sus gentes: Liberato, Felix ¨Macacho¨
y Lalo que encabezaron las candidaturas por AP, entonces, PSOE y UCD, Como recuerdo a Santiago, mi director, a Pedro el cartero, Mario, a el Gato y sobre todos a ¨mis padres¨ por lo bien que me trataron: El señor Angel y la Señora Teresa. Si alguien de San Martin de Trevellu lee esta nota, ruego le trasmitan mis recuerdia a Agelitu, su hijo. Grcias buenas noches.
¿BURBUJA INMOBILIARIA?

Se está produdindu unha pelicula que ya he vistu antis. Os bancus necesitan prestal pa puel mantel resultaus.
Presionan a suas oficinas pa que fayan hipotecas por o 80% de o valol de tasación, algunhus bancus arriesgan mais i
dan hasta o 100% de a tasación con o cual se destacan enho mercau. Os rezagaus presionan mais a suas oficianas i
estas comenzan a actual con políticas poicu profesionais; busca un API que les proporciona tasacios por encima de o
valol de a vivienda, i tamen "falsifican" os ingresus de o peticionariu pa que o scoring de positivu. Aumenta a petición
de hipotecas, os prestamus i o preciu de a vivienda. Comu ven ocurrindu, dentru de unhus anus chegará unha nova
crisis i con ela o cerri de empresas i o dispiu de empleaus, o que sigui ya o hemus vistu redentimenti.

¡Hagan juego señores!-- ¡La banca gana!

"Si ves un banquero suizo saltar por una ventana, salta detrás de él. Seguramente hai dinero a ganar".
(VOLTAIRE)

SAN PEIRU XIV
DE CAIXÓN

O bo sintiu e a coixa millol repartia de o mundu, pues cá ún pensa estal tan provistu de él que aquelis que son mais dificilis de contental en tó o demais nun acustumbran a deseal mais que o que tenim. Enho cual nunhé verosimil que tós se equivoquin, sinon mais ben atestigua ilu que o poel de ben juzgal i de distinguil o verdadeiru de o falsu, i que propiamenti o que se chama bo sintiu o radón, e naturalmenti igual en tós os homis, i que unhus sean mais radonablis que otrus, sinon solamenti de que condudimus nosus pensamentus por diversas vias i nun consideramus as mismas coixas. Pues nun basta con tel a menti ben disposta, que o principal é aplicala ben. As mentis mais brillantis son capacis de os mayoris vicius tantu comu de as mayoris virtudis, i os que camiñan sinon mais lentamenti poin avanzal mutu mais si siguin sempri o camiñu rectu, que os que corrin apartandusi de él (San Peiru XIV)

" ¡Oh qué enmarañada tela urdimus cuando tratamos de engañar por vez primera!"
(Sir Walter SCOTT)

Marmión, historia d ela batalla de Flodden (1808)
¿Experiencia?

Empezu a preguntarme; ¿pa que sirvi a experiencia? Si nun se poi fel de ela unha ciencia que nos reveli os
pequenus resoltis de a via. Tal i comu a coñocemus agora, nos equivocamus sempri sobri noxotrus mismus i
rara vé comprendemus a os demais. A experiencia nun ten valol éticu. E sólu o nomi que o homi da a seis
erroris. Por o general, os moralistas o han considerau comu un roqui de atención, han reclamau pa ela certa
eficacia ética enha formación de o caractil, a han alabau comu algu que ensinaba o camiñu a siguil i que nos
mostraba o que dibiamus fel. Pero nun hai poil motriz enha experiencia o que demostra é que nosu futuru poi
sel igual que nosu pasau i que o pecau que cometemus con repugnancia, o cometeremus muta veids mais
con complacencia.

Nota: CHIQUITIN: ¡vamus confesa que te morris de meu! Que estas cheu de presaigus. Nun vacilis
enfrentati a o que se te avidiña cuau con os pantalos...

SAN PEIRU XIV
De manual-a Chitu

San Peiru te ha aplastau. E un homi comu acaxu tú quixeras sel. Nun ten dentru cen espias alertas. Nun acaricia seis actus, os realiza. Nun anda empantanau en unha madeja inutil de tuntirias i complejiais infantilistas. Te o ha ditu: sua via e binaria. Placel, dolol i ¡basta! Nun se engana comu otrus infilidis. Se debi a via. Nun ten ná de hérui épicu; pero o absurdu é que tú, Chitu te has burlau sempri de o herui épicu i has sintiu unha secreta simpatía hacia antiheruis corruptus. Has sintiu un cordial afectu por enanus mixerablis limitaus de cerebru, ma corazón i vilis sentimentus. Te han duio seis pequeñus doloris mientras te deixan indiferentis os de os supe-homis, os de os heruis épicus. San Peiru ha radonau con sua carni. Ha filosofau con seis hosus i con sua sangri. Tu sin embargu nun pois. Tal vé queiras poel. Tal ve quieras dexabrochalti a envultura pustiza que te arroipa. Tal ve queiras raspaltia a costra de premeditación. Tal ve queiras arrancalti as categorias filósoficas. Tal vé queiras comelti a mordus tos os esquemas de valoris que te atan a sel libri por primeira vé en tua via. Tal ve queiras empezal de novu a via, en coiru primitivu sin estiramentus ni juicius previus. Alerta sólu a opau i a caricia. Responsabli sólu anti a fomi, o friu, o sexu, o meu. A o marjin de tó comportamentu épicu. Atentu sólu a tuas demandas mais urgentis. Empezas a flaqueal. e idil, empezas a vivil. San Peiru te ha aplastau.

" ¡Ay de aquellos que pierdin el día con la espera deseada de la noche, y la noche por el temor de la luz! (Sénecu)
las fotos son muy bellas e imagino que quizas mi abuelo paseo por este su bello pueblo alla por 1900.... me encantaria encontrar a alguien que me conecte con mis ancestros, gracias soy marcelo Aguilar Piriz y soy nieto de Angel Piriz nacido en San Martin de Trevejo
¿Oraoris?
En otrus tempus a ciencia de o pensamentu, a elocuencia se confundian en unha misma expresión, pa desigual a un homi de ideas, se idia de él que era elocuenti i locuaz. Pero fai tempu yá que a elocuencia ha siu separá por abstracta de a ciencia i de a radón; poicu a poicu esta abstracción vai sendu de o dominiu de tós (reidis sociás), así temus oxi sabius de varius tipus que falán poicu i oraoris que nun són tán sólu sabius enha ciencia de falal. Asi un filósofu por ejemplu, yá nunhé un sabiu, é un oraol. Un legislaol un poeta erán consideraus en otrus tempus comu homis ilustris i divinus, hoxi dia nun son mais que oraoris. Un oraol é comu un timbri sonoru que a o menol choqui soa con ecu interminabli, en oraol a labia, a locuaciai está sempri en radón directa a pobreda de ideas. Os oraoris gubernan o mundu, nos aturdin, nos molestan, nos persiguin, nos chupan a sangri i se burlan de noxotrus. Os sabius entri tantu calán, i si querin falal nun se les deixa. ¡Que escriban!

Chitu, tú eris comu o tripli monu de o budismu, que nun ve, nun oivi i, aunque farfulli, nun fala, porque nun pensa- ¡pero me divirtis!

"En fin, por celos soy. ¡Qué nacimiento! (QUEVEDO)
Recordandu a pexeta

Aunque pa os nacius enho pasau siglu está prexenti en nossu vivil de ca dia, nuhé asi pa os nacius enho siglu prexenti. Nosa monea española nacei o 19 de Octubri de 1868 (habia sustituiu a o Escudu) i foi monea nacional hasta que chegó o euru en 1999, aunque siguí circulandu hasta o 31 de Diciembre de o 2001. Hoxi inda poi cambialsi sin gastu algun, hasta o 2020, enho Bancu de España.

Se le chamó a ela i suas fracciós con estis apodus: a os 5 céntimus perra pequena; a os 10 céntimus perra gorda; a os 25 céntimus o real; as 2,50 o meyu duru: as cincu pexetas, o duru. Y a pexeta, a pela, a rubia. Seis billetis eran de 5-10-50-100-500 (1000) i multiplus 2000-5000-10000, cambiando seis personajis. Nos familiarizamus con ela i nos apenó sua retirá a pexal de sei baixu valol.

Era fácil encontrala a ela misma o a seis céntimus tiraus por o sólu. Nos avergonzaba baixalnus a collela i idiamus: "A collu dá boa sorti" Hoxi é dificil vel un euru enho sólu, por tantu, esta hipotética sorti nos ha dexapariciu. Inda quean frasis "valis mais que as pexetas" o "naidi dá durus a cuatru pexetas". Con estas menciós i recordus de a que foi durainti un siglu i meyu nosa monea española, terminu estas lineas de maneira escueta: "Gracias pexeta" A mán de o cura te acaricia, a de o avaru te apreta con saña i o usureiru te da boa maña pa multiplicarti con codicia (San Peiru XIV) (¿Nun cunfundil con os pexeteirus?)
¡Tormentu!

Chitu, por qué nun deixas de atormentalmi. Chitu, conchu, nun hai dereitu. Fala pero nun sois. De ná vali, Chitu sigil soandu hasta que un dia tei corazón (seguramenti mais escandaloxu que os corazos de os demais) dará sei postrer rugiu i entoncis, Chitu te quiaras calau, pa sempri. Esi dia Chitu prometu nun fel ruin en tei honol; esi dia le piré contar a mei corazón que lata pianu, teniui (A fin de contas é nosa viscera cordial as demais són un puñau de desgracias)

Bueiyoski: ¿Cuandu me vas a pagal as comisios que me prometesti por deixalti colocal publiciai enhas páginas de meis mensajis? Bueiyoski, si nun me pagas sintu tel que chamalti-moroxu-a ti- que reis o mais altu objetu de miña veneración. Rapidus comu as olas--son os dias de a nosa via.....-Pasó otro anu. (SAN PEIRU XIV)
RETRATU EN NEGRU

E dificil subsistil en unha realia tenebroxa: se sufrí mutu. Poseu de u mundu unha imagin bastanti agria i
desconsolaora: sei universu está destinau a o dolol i a o mal; a ciencia con toas suas imperfeccios e o único
que poi aminoral o danu; as religios a mayuria de elas empioran inda mais a condición humana. Decidiamenti
esti mundu pa mi e o colmu de asdesdichas, dexagradabli enho pasau oscurantista, dexagradabli a opaciai
de o prexenti, patenti i manifiesta, nun se filtra ni un rayu de lú, i nun deixará de sel dexagradabli aunque
mañán o rijan sanus criterius políticus i as abuxivas contingencias dexaparezcan anti o supremu dereitu de a
cauxaliai. (SAN PEIRU XIV)
Un minimu chorón

Chitu: Hai que tel imaginación pa reprexentalsi enhas páginas de meis mensajis i tú nun eris
mais que un homi rudu i tardu pa aprendel. Me has demostrau hasta a saciai que nun sabis
combinal o creal imaginis mentais que nún correspondian a realiai existenti. Existen dois tipus
de imaginación a reproductora, que é o que fais tú con ánimu de ofendelmi i a inventiva, que
ven a confundilsi con o términu fantasía, de a que tú carecis. As simpledas que estampas i
escribis enhas päginas de meis mensajis son mais propias de un minimu chorón que de un
Letrau (Administraol de o Foru Mañegu).
Por supostu a mí nun me molestán os simplicismus infantis de un minimu caprichoxu que
chora a lágrima viva porque nun consigui o objetu que persigui-faltaria mais-me divirti. Chora,
chora, hasta que tuas lágrimas formin un riu que dexemboqui enho Mar de as Lágrimas.
Entoncis ejerceré a facultai de o espiritu de concibil, radonal o infiril.
Nota: te sugieru que fayas unha excursión a o Valli de as Lágrimas a reconfortarti.

SAN PEIRU XIV