MONTCADA I REIXAC (Barcelona)


Mensaje más reciente de la zona:
Horario y días de funcionamiento de la fuente que está en plaza de la Vila Sant adrián de besos
Horario d choros d agua plaza la Vila d San adria dl besos

canals
MONCADA Y REIXACH: l. cab. de ayunt. que forma con San Iscle y Vallansana en la prov., part. jud., aud. terr., y dióc. de Barcelona (1 ½ leg.). Estos dos l., aunque cada uno tiene su parr., se consideran como uno en la parte administrativa y gubernativa; el primero está SIT. al pie de una alta montaña en la márg. der. del r. Besos, en cuyo punto toma de este r. sus aguas la acequia Condal, que va a Barcelona; el segundo está al lado opuesto del r. a la mitad de una pendiente montaña, entre espesos ... (ver texto completo)
Lo bien que me lo paso jugando al fútbol
can valldaura
Hola, soy Juan González y me gustaría relacionarme con familiares que viven o han vivido en Moncada i Reixac y que vienen de la familia González Garván y eran de El Saucejo provincia de Sevilla a esta familia les apodaban " Los hortelanos" yo recuerdo que hace unos 45/50 años fui con mi abuelo a casa de un hermano suyo sino estoy equivocado se llamaba Adolfo González Garván, espero que me podáis responder Gracias.
No se si alguien de mi familia va a entrar en esta pagina pero por si acaso estoy buscando familia de Dalmacia Gonzalez Gonzalez madre de Flaviano Hoyuelos Gonzalez que tenia un estanco en Premia y mas familia como Piedad madre de
Miguel Angel.... contestar aqui.. eloygom@yahoo. es
Pera amigo mio.
Adelante y no permitas que poco a poco os fumiguen como a las cucarachas.
saludos
Referent al comunicat emès per Lafarge Cementos el passat 18 de gener on es fa referència a les activitats de la plataforma Anti-incineració, volem manifestar:

Entenem que les activitats de la plataforma siguin incómodes per la companyia Lagarge Cementos, ja que aquestes activitats son contraries als interessos econòmics de l'esmentada cimentera.

Aquesta plataforma no esta en contra de la substitució dels combustibles fòssils per biomasa, però si que diferenciem entre biomasa "neta" com podrien ser les restes d'esporga, i biomasa "bruta" com son els llots de depuradora o les farines càrniques i altres residus.

Atesos els coneguts antecedents;
- Pacte signat entre les cimenteres i l'Agencia Catalana de lAigua per incinerar llots de depuradora a les seves instal·lacións.
- Expedient lliurat per Lafarge solicitant Autorització ambiental, on reconeix de forma expresa l'adequació d'intalació per cremar llots de depuradora.

Es sabut i reconegut per tothom i Lafarge que el combustible principal de substitució sera majoritàriament els llots de depuradora, curiosament però, el comunicat de Lafarge només el cita com exemple.

Als diferents apartats de l'esmentat comunicar fem els seguents comentaris:

"Diferèncias entre valorización e incineració"

Segons defineix l'actual legislació ambiental, tant de la UE, Espanyola com Autonòmica, la pretesa activitat de valoritzar residus a la cimentera es una co-incineració, aquesta activitat esta equiparada a una incineració de residus i regulada per les mateixes lleis. La legislació ambiental vigent defineix: "instalación de coincineración, toda instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y que utilice residuos como combustible habitual o complementario (...)".

Per tant la Valorització de residus esta equiparada per llei a la incineració, valoritzar un residu estrictament es aprofitar-li un rendiment material i/o energètic, be sigui incinerant-lo o com a materia primera (en el cas de la cimentera es valoritza incinerant).

"Actividad de Lafarge Cementos"

El fet que Lafarge NO contempli dur a terme la Incineració de residus com a una nova activitat lluny de tranquilitzar, es motiu d'alarma per a la ciutadania de Montcada.
Amb aquesta autorització es pretén, iniciar una activitat d'incineració de residus de forma irregular, Lafarge pretén una autorització tàcita sense adequar-se a les normes que regulen aquest procediment, precisament algunes lleis de l'estat demanen de forma expresa garantir que la co-incineració de residus als forns cimenters es faci d'acord amb el Real Decret 653/2003 relatiu a la incineració de residus.

"Evidencias científicas"

La directiva del Parlament Europeu 2000/76/CE relativa a la incineració de residus reconeix que les emissions provocades per la incineració de residus tenen efectes nocius per a la salut de les persones, i reconeix també com a cancerígenes algunes substàncies presents a les emissions per les que no hi ha establert cap límit.

Existeix amplia documentació científica que constata la negativa repercussió per a la salut de les substàncies tòxiques emeses a la incineració, informes tècnics, manifestos de professionals de la medicina, treballs de recerca universitària, estudis de departaments oficials, documentació avalada per professionals i institucions de reconeguda experiència i prestigi internacional.

Tots ells alerten del perill derivat a la població que viu a prop d'una planta d'incineració, aquesta documentació també posa de manifest que no existeix cap quantitat d'emissió admissible com segura per a la salut humana per petita que aquesta sigui, que els límits d'emissió actuals no son segurs, i que l’única quantitat admesa com a segura és zero, però el més alarmant és que aquests treballs coincideixen en remarcar l'especial vulnerabilitat de la població infantil a les substàncies emeses inclòs a dosis més baixes que les establertes per l'OMS.

La UE reconeix com a principal font d'emissió a l'atmosfera d'algunes substàncies cancerígenes, les cimenteres que incineren residus.
Les analítiques reconeixen la presència al fang de depuradora de: metalls pesats, Doixines, Furans, PCBs, HAPs, entre d'altres perillosos tòxics (alguns en altes concentracions), per tant el fang en origen ja presenta diversos components d’alta toxicitat abans d'incinerar-lo.

La legislació ambiental espanyola considera "residu potencialment perillós" els llots de depuradora, i segons les directives comunitaries els llots de depuradora son considerats residu perillós (codi: 19 08 11 CER) quan contenen substàncies tòxiques o quan no es poden utilitzar en l’agricultura, atès que la zona de procedència del fang a incinerar a la cimentera esta altament industrialitzada, atesa l'experiència analítica en aquesta zona, i atés també el propi reconeixement per part de Lafarge Cementos de fang no aptes per la agricultura: Aquest fang és un residu perillós segons els paràmetres marcats per la legislació comunitària, per tant, d’iniciar-se aquesta activitat estaríem davant la incineració irregular d'un residu perillós.

"Beneficios de la valorización"

Amb els arguments ja exposats per aquesta plataforma al present document esta clar que no hi ha cap benefici per la ciutadania i menys pels qui vivim a prop d'una instal·lació d'aquestaes caracteristiques, no obstant si que coincidim amb la companyia en que la pretesa activitat representaria una reducció dels costos de producció.

Comvidem a visitar el nostre bloc:
(http://mirairenet. blogspot. com/) on trobareu els documents que citem en aquest article i molta més informació.

Montcada i Reixac, a 28 de gener de 2008.
Plataforma Anti-incineració de Montcada i Reixac

______________________________ _______ ... (ver texto completo)