TURON (Asturias)

TURON: Mira te pongo la mimosa para que te inspires, es el...

Mira te pongo la mimosa para que te inspires, es el arbol de los poetas