TURON (Asturias)

TURON: Si, me suena muchisimo, no puedo decir de que pero...

Si, me suena muchisimo, no puedo decir de que pero si me dais cuerda me acordaré de cosas