TURON (Asturias)

TURON: Buenas tardes Xuacu, buenas tardes pilar

Buenas tardes Xuacu, buenas tardes pilar