TURON (Asturias)

TURON: como que no, yo ya estoy listo pa jubilarme, vaya mañana...

como que no, yo ya estoy listo pa jubilarme, vaya mañana si me dejan