TURON (Asturias)

TURON: Joer Claribel, entos tendria que ser gaviotu hoooo

Joer Claribel, entos tendria que ser gaviotu hoooo