TURON (Asturias)

TURON: ya sabes, que en este foro, los temas salen solos,...

ya sabes, que en este foro, los temas salen solos, y automaticamente.