TURON (Asturias)

TURON: Vale luego te lo preparo y te les mando

Vale luego te lo preparo y te les mando