TURON (Asturias)

TURON: pero yo no sabia nada ¡

pero yo no sabia nada ¡