TURON (Asturias)

TURON: ya lo sabia yo, no hay quien se te despiste eh?

ya lo sabia yo, no hay quien se te despiste eh?