TURON (Asturias)

TURON: Si ya lo lei antes, y Tara ta tranquila?

Si ya lo lei antes, y Tara ta tranquila?