TURON (Asturias)

TURON: Si, pero no me acuerdo como me dijo, voy atener que...

Si, pero no me acuerdo como me dijo, voy atener que apuntalo