TURON (Asturias)

TURON: pero bueno tres paisanos pa contestar y na de na ¡

pero bueno tres paisanos pa contestar y na de na ¡