TURON (Asturias)

TURON: que te aproveche, hasta luego

que te aproveche, hasta luego