TURON (Asturias)

TURON: Hola Maria Elena, es cuestion de poco tiempo, dentro...

Hola Maria Elena, es cuestion de poco tiempo, dentro de na estara entre nosotros.