TURON (Asturias)

TURON: Yo si, que guapo ta nevaino el paraiso.

Yo si, que guapo ta nevaino el paraiso.