Pueblos de España


Mensajes de CABEZO (Cáceres) enviados por Juan Carlos:

ayel poh lah nochi mi lamo juanju i mi diju qui su suegru jabia fallecidu i qui hoy sobri lah onci seria u enterru, mi quide qui no sabia qui decil, jamas mi pensaba tal pinosa noticia, li di u pesame a el i a toa lah familia i le diji si jabia peldidu pesu, comia verdi i sin sal i lah ultima bei qui loh bi istaba ben i sabia acostumbradu a lah dieta del medicu, esti veran fue a pescal mutas becis, i a mi me dicia qui se encuntaba mui ben, no loh cumprendu, peru un corazon debil qui lla jabia sufriu, posiblementi no aguantara otru achaqui, mi jubiera incaminau a rendil loh respetoh al fallecidu i a toa lah familia, pero ista tardi tenu traballu di dois a ventidos no tenendu tempu pah cambial loh servicios i pudel il cumu ami i amia familia quisiera istal istos mumentus dolorosus di lah señora i tia amalia i toa su familia, u tiu antonio qui in paz discansi mi ayudo, mi jizu un muton di faboris, sempri prisenti pah loh qui jicera falta, le tengu mutu qui agradecel poqui mi inseño mutu sobri lah juldis i me llebo di lah manu a mutus situs di lah batuecas, amigu miu te deseu un buen camino, sige u camino dil pelegrinu, poh lah estellas te bai a iluminal u sitiu dondi il a discansal di una vida mui dura aqui in lah terra. mi mais sinceru pesame a toa lah familia di tiu antonio di lah familia dil buhquimanu melcurio, DISCANSI IN PAZ.
u juevis poh lah mañan mi incaminu pah u cabezu, tenu qui rigal lah guelta i custuil lah choza pah pudel tenel u situ pah jacel lumbri i asal morroh di guarrapu, pece i ctra coisa qui se poda lamel cun gustu, cu u binu dil jubilau u tintu riseba di mia cuba tenu lah calidad qui quita lah tisteza dil buhquimanu cansau di batallal tua una vida, i toh loh teni in lah trasfolmacion di lah guelta, dandoli u usu di ociu i no di sufrimientu poh oltenel rentabilidad in una cusecha, tenel loh justu, albule futalis pah tenel sombra decurandu lah guelta i loh mais impultanti u refugiu dondi sentalsi a lamel loh frutus di lah madri naturaleza nus da, asentus di pedra, mesa, i una chiminea cun matafuegus pah pudel jacel lumbri ei mais qui suficenti, rigadiu poh goma di guteu, toh comodu i mui sencillu di punel, tenendu u mantenimentu qui una pilsona llendu una bei al mes loh mantiene ben, asina lah guelta teni i ricupera lah impultancia di antaño, lah guelta teni qui belsi cumu u situ di ociu no di traballu, esti ei u unicu futuru qui teni lah guelta juldana, el disfute dil riu, bosqui i loh cantu di loh pajaroh toh estu teni lah guelta, mejol situ pah disfutal di lah vacaciones ai pocus, nadie te mulesta, tramquilidad i paz, qui mais se podi pedil di lah gueltas di lah juldis. u abrazu pah toh loh juldanus i juldanas dil buhquimanu melcurio, qui tengais unas felices vacaciones.
etoh di lah politica dai mutu medu, u publema di extremadura a sidu lah no alternacia pulitica, e autonomia qui jabiu alternancia son mutu mais ricas i tenin mais calidad di vida, peru tobia jai inurantis qui tobia bibin in u pasau i dil ricueldu di lah dictadura dil franquismu, u pisoe li guta riculdal etoh tempus pah meteli medu a lah genti i recujel loh votoh pah punelse gordus i culurau i sel nuebus ricus, agora mismu etoi seguru qui isquielda unida ista negunciandu cun u pisoe di cumu ripaltil lah talta pah qui no se la coma u pepe in extremadura, frenandu asina lah ricuperacion di lah cumunuda extremeña, il casu e segil in u podel, asina qui litendran qui dal u cachu di talta comu an feitu cun lo sindicatus pah callarli lah boca i no jagan ruidu, toh se basa in il dineru i ripaltilu al millol pustol, asina qui u pais etah llena di vagus qui nu querin traballal, son garrapatas in u cuelpu di lah genti qui cun falsas prumesas loh ingañan, extremadura a recibidu di lah cumunidad europea mais dineru qui otras cumunidadis i gacias a etoh itamus millol a pesal di loh qui jan rapiñau etoh bichus, qui si loh jubieran ripaltiu ben etabamus mais abanzau i cun mais calidad pah lah genti obrera, il vagu, il qui queri lah sopa boba son su milloris adectus, tenin lah poca biguenza di saneal loh bancus peru no loh publemas di lah genti obrera, lah genti itah cansa di lo politicus di pacotilla, lah genti no podi pagal loh gastu pah pudel bibil, itan in paru, cun carreras univelsitarias terminah no incuentran traballu, agora an tumau lah plazah di lah capitalis, ei loh apollu poh qui tenin razon, lah mala gestion qui a echu u pisoe cun loh dinerus dil obreru qui pagan loh impuetoh pah qui elos podan chupal e una bilguenza, aqui en extremadura o aseguru qui tendremus mais di loh mismu etoh e asina, teni qui gubelnal u partiu mais vutadu, lah alternancia in u pudel e necesaria pah pudel bel comu loh jacin otrus si millol o piol, ei soi ecologista, apoliticu, nu creu ni in lah izquierda u direcha eti anu e vutau al pepe pah qui jalla altelnancia i abel si loh jacin millol qui u pisoe qui mi a defraudau lah folma di gubelnal, se tamen qui jai genti buena tantu in u pisoe comu in u pepe, peru lah malloria son lobus cun piel di culderu, etoh e ansia poh sel ricu comu loh caciquis di antañu e u publema qui teni u pisoe o lah malloria di elos, etoh loh digu pah no ponel a toh in u mismu sacu, ete pais tamen teni u publema di lah envidia i etoh e mutu malu pah bibil in pah, queremus tenel loh qui teni u becinu i no mi riferu a necesdadis vitalis pah pudel bibil, sinu a lo lujus al materialismu puru i duru dil consumismu, eto se refleja asina in loh politicus di turnu a lah masa obrera, no dandu ejemplu di austeridad i di renuncia al dispifarru di loh impuestoh qui pagan loh obrerus cu u sudol di su traballu, cun etoh politicus curructus lah masa obrera ista tutalmenti disemparada, lah etica i muralidad nu existin, solu u afan i ansia di rapiñarli al pueblu loh pocu qui tenin pah punelse goldus i culuraus loh mais rapidu pusibli, a quien se le ocurri punel a un delin cuenti comu rundan al frenti di loh di lah curreah qui lligu a rapiñarli a loh uelfanus dil cuerpo loh que tenian pah pudel bibil, etoh solu pasa si jai afan di amigismu in u pisoe i u dia poh mi i otru poh ti, etoh e asina, qui san juse benditu nus pruteja di etoh politicus corructus cun ansia di riqueza i podel pah manejal a lah genti a su caprichu o interesis, peru il ombri e u animal qui cai trei becis in lah misma pedra i poh esu digu qui tenemus loh qui nus merecemus, nosotrus loh jemus vutao i asina qui atragal loh qui elos jagan. u saludu a toh loh tabarroh dil buhquimanu melcurio.
acabu di llegal dil cabezu, tenu lah guelta ben bonita, aguadaña, i limpia di malezas, u alicantinu traballa comu u cusacu i teni u molinu ben abanzau cu u pimel pisu lla feitu, tamen u tiu antoniu mi a dadu unas cerezas i paece sel qui se encuentra millol e beniu i e vistu qui se fala di pulitica, pami no jai peol disgacia qui unus mueltus di jambri tenan u gobernu, qui toh loh qui disean e sel i tenel loh di loh caciquis di toa lah vida, loh di lah bombilla, señalis a 110 i asina mais coisas pah solicional u poblema dil pais, etoh mi pareci qui toman a lah genti poh tontus, eto son gentuza qui solu miral su beneficiu poh tenel loh qui tenel loh ricus, envidia i ansia di mandal, asina qui tenin u pais in lah ruina, lah peol gentuza son loh mueltus di jambri qui tenendu podel bain a rapiñal a manus llenas, ei entendi a lah genti i tenin toh mi apollu loh qui se concentran in lah plazas jobenis i malloris asqueadus di u gobernu qui dici sel di izquieldas qui a destruzadu al pais, no sabendu gubelnal pah u pueblu, peldendu toh loh ganau in mutus anus, ei soi apoliticu peru isti anu e vutadu al p. p. poqui etoh no podi segil asina, u pais necesita otru gobelnu i poh mui mal qui loh jagan nu creu qui li llegi a lah altura qui loh an dijau loh mueltus du jambri, mi dan ascu, no loh podu bel, picu i pala i loh ponia a limpial monti, bain di libertarius, liberalis, obreru, di izquieldah, loh qui son e una pandillah di dilincuentis di guanti blancu, istan dandu u espetaculu qui se soli dal in loh paiseh dil telcel mundu, ei nunca votu peru isti anu estoh mueltus di jambri mi jan obrigau a vutal al p. p. tenia qui vutal sin mais miramentus poqui estuh no podia segil asina, an destruzau al pais, jaciendu qui muta genti no crea e loh politicus comu loh qui jan tomau lah plazas di lah capitalis, u mia politica e familia, lah guelta, riscu gordu i lah batuecas loh demais mi sobra. u saludu a toh loh tabarroh dil buhquimanu melcurio
saludus a toh u mundu dil riu ladillal, sel apoliticu pah mi ei lah millol idea, toh son loh mimoh perrus cun u cullal diferenti, toh prometin i prometin peru paeci sel qui toh se queida in palabriñas in u gasnati di elos, nu tenin palabra cun pesu di balol, solu buscan u podel pah manijal il dineru dil pueblu i punelse gordus i culuraos cun una bona jubilacion, eri una utentica bilguenza loh qui jacin i loh bancus istan muy cuntentus cun loh politicus poh saniarlis lah iconomia i u pueblu qui se busqui lah vida pah cumel, pagal lah iputeca i utras coisas vitalis pah pudel bibil, sin traballu, in paru, mutu ere i destrullendu u munton di pionas poh interesis dil caciqui capitalista camuflau in u pesoe o il pp, toh cuntal di rapiñal loh mais pusibli in su mandatu, qui san juse benditu nus pruteja di ista lacra di dilincuentis di guanti blancu qui usan decil qui gubernan para u pueblu, mi dan ascu, asina qui ista eri mi mia upinion di istos buitris carroñerus. u saludu a toas lah juldis i batuecas dil buhquimanu melcurio.
etoh di lah politica mi meti mutu medu in il colpu, toh son loh mismu asina u P. S. O. E i P. P. son loh mismoh, unus rapiñan mais i otrus menus peru toh rapiñan a sus interesis pilsonalis, toh dependi di lah criansa dil pilsonaji politicu asina si ei u mueltu di jambri rapiñara mais i culocara incupitentis pol amigismu in u gubernu i aprubechara u mandatu pah jacelsi ricu debidu a su ansia poh sel cumu loh caciqui di toh lah vida i punelse gordu i culorau asegurandu a loh traballadoris qui etah ripaltiendu lah riqueza pah toh u mundu poh igual i mirandu loh interesis dil pueblu, culocara pol interesis a ignurantis sin basi academica ni priparacion intelectual a migus qui le bain a ichal una manu a u tesoru dil pueblu dicendu qui ai qui gastal perras pah lah calidad di vida dil pueblu, loh qui son di familia mais rica tamen ban a rapiñal loh qui pasa e comu istan gordus i culurao tenin menus ansia i rapiñan menus in loh demais toh son igualis i cun loh mimoh interesis dil tenel u podel qui loh mueltus di jambri, asina qui tenemus loh qui nus merecemus polqui ei u pueblu il qui loh vota i se indintifica cun elos, tenemus qui judelnus i tenel qui aguantal a loh politicus u sistema e asina, loh millol pah istal goldu i culorau e sel politicu i el qui riparti, riparti se leba la millol parti, u saludu a toh loh juldanus i juldanas qui tantu an sufriu poh culpa di loh politicus cun ansia di rapiñarli loh sudoris di su traballu i poh culpa di su gestion se loh fulzarun a lah imigracion a otus situs pah pudel cumel il pan di cada dia, u abrazu a toh loh tabarroh dil buhquimanu melcurio.
etoh dil istal leyendu i esquibil pocu loh toi experimentandu i ei mutu relajau, qui loh demais esquiban pah intretenelme e mui bunitu, unu traballandu i loh demais mirandu, asina e u tipicu ispañol, cu u minimu dil isfuelzu loh queren sabel toh, peru u publema qui todus no pudemos pical di loh mismoh, si jacemus u charracina di peceh i morroh di guarrapuh rigau cu u viñu dil soto toh u mundu queri paticipal, etah pagina teni vida poh unos pocus qui in qui no tena asina na que decil jacin u isfuelzo dil cilebro pah punel algu, ei entendi a mi juntanu qui eri qui mais isquibi, loh chiquininu tenin tamen qui esquibil u nus rinobamus i lah genti moza poni algu pah qui lah pagina dil pueblu este sempri in actividad, poqui si no tenemus noventa anus lah media di edadi di loh qui paticipamus asta qui dublemus lah cresta loh qui esquibimus, velguenza, pereza nu sei u mutibu di lah poca palticipacion, cu u saludu basta, no jaci falta esquibil mutu, paqui in badalloh ista llobendu mutu i tenu mutas ansia pol incaminalme al cabezu, esti anu coju discansu palti di juliu i agostu, peru no quita di il mutus fin di seman, tenu ansia poh comel peceh, a loh millol isti veran mi metu a piscadol di barbu i il dondi u tiu antonio i leonciu bai a piscal, etu e toh poh agora loh qui tenia qui decil, asina qui isquibil u poquitu i nu tengais medu di jaceloh, pensal qui eri poh u ben dil riu nostru, u saludu a toh loh tabarroh dil buhquimanuh melcurio.
no se que decil, u saludu a toh la genti dil cabezo, esti ultimu fin di seman mi incamine al pueblu, poh motibu dil traballu i istal maliñu e istadu mutu tempu sin il, mi incamine a lah guelta i lah llelba tapaba loh arbule qui plante pah dijala lah guelta comu san juse benditu manda, jacia falta quitala cun lah guadaña i asina loh fici aguadañe asta lah zona dil riu, pah cuandu llegi u veranu pudel istal bebendu i cumendu dibaju di loh alisos o negrillos cumu leh llaman paqui in dadalloh, in seman santa no fui poh llobel mutu i no podel salil a lah guelta, riscu gordu i otrus situs qui mi guta il, tamen mi e enterau qui loh malteses li an quitau al alicantinu ferramientas poh u balol di 5.000 euru, tamen rapiñarun lah casa di u subrinu di lah tia isabel causandu mais dañu qui lah teli qui rapiñarun, tamen intrarun a otras casa o intentarun jacerlu, loh raterus tenin qui sel di isti riu i loh digu poqui in cabezu no se podi jacel u gran botin, loh maltesis preferin lah grandis ciudadis dondi lah casas tenin mais capital poh tenel genti mais rica, poligonos industrialis, zonas parceleras i sobri to viciu dondi gastal il botin rapiñadu, a nigun rateru cometi lah locura di il a rapiñal a lah juldis si no es de esti riu i conoci lah casas qui lah genti no bibi i comu sabian qui u alicantinu loh archipierris los tenia in u molinu, poqui u cuntenidol doni mitia u tractol ni siquera loh folzarun, lah mia casa se salbo poqui tenu becinus bibiendu colindanti, sino asina tamen jabia sidu asaltada, agora u pueblu istara tranquilu duranti u gran tempu asta qui lah genti qui bibi fija in u cabezu relagi lah vigilancia i el mismu maltes bolbi a chorizal utra vei, esti chorizu fiju quili pega a lah plata el rebueltu qui facin cun lah coca i heroina i loh queman in papel di aluminiu i u jumu qui sali seloh tragan pah punelse culocau i asina se inganchan i loh qui rapiñan se loh gatan en esti mal viciu, nunca pude pensal qui in u rincon tan apartafdu dil mundu u putu yonqui di mierda jaga dañu a su popia genti, lah genti qui bibi fija in isti riu no a sidu, bibi fuera in lah gran ciudad peru a menudu nos visita poqui teni lah querencia in isti riu, i asina e u miu pensamentu i ujala isti confundiu pah pudel istal mais tranquilu, aqui in cabezu no jai grandis tesoros qui rapiñal, peru il yonqui cualquiel cosa li bali, una papelah di coca ista a tres euro in badajoh asina qui toh se podi bendel pah cumpal droga no se necesita u gran botin, cualquier archipierri po mu insinificanti qui sea se bendi i o aseguru qui jai muta genti qui loh compra i jamas pregunta di dondi prucede lah mercancia, asina u martillu-percutol qui li quitarun a u alicantinu qui jera pah profesional in u mercadu podi custal 2. ooo euro i u yonqui inganchau se lo deja po 200 euro i el otru loh rebendi a 1.000 i se loh quitan di lah manu cualquier maestru albañil qui loh necesiti pah traballal, asina qui a esta gentuza toh bali pah rapiñal, il casu e no tenel monu u consumu di lah droga de etus bichinos e diariu, loh mais importanti en sus vidas e lah droga mais qui sua familia, tamen solin rapiñal a lah familia, to vali cuntal di consegirla. mi dispidu cun u forti abrazu a toh loh becinus i boa genti dil cabezu dil buhquimanu melcuriu.
mi mais sinceru pesami a tos di lah genti, familia, amigus dil tiu bienvenido, omi sencillu, umildi, qui discansi in paz i isti baju lah prutecion dil santu patron san jose benditu pah sempri.
e benio al cabezo esti ultimu fin di seman, e u tiu antonio ista mui judiu dil curazon, loh incaminarun al hospital pah jacerli un electrograma dil curazon pah buscal i bel il fallu u publema, mi a injeltau loh cerezus i pol certu loh jaci mui ben, toh un ispertu, esperu qui se ponga ben i recuperi lah fuelsa di antis, tamen e etau cun lah tia cunsola, tia margarita i u tiu roqui mi a dau una lancha di pisarra juldana, lah e poniu in lah intrada di lah polta di mi casa in badajoh asina qui cada bei qui pasu pol pa polta mi acueldu di lah juldis i especialmenti di lah tia isabel i tiu roqui qui son loh rispolsablis qui lah lancha iste culuca incima di lah polta, u tiu ilariu i lah tia mercedes tenin u custipau cumu il qui tenu ei, qui tobia no se a quitau dil toh, pah lah pascua i si toh sali ben mi incaminare al cabezu. saludua a tos loh juldanus i juldanas di isti riu i otrus di lah juldis dil buhquimanu dil cabezu melcurio.
bonas nochi tenan tos loh dil cabezo, felicital el santu di loh jose i jusefa i pol mutus añus, ai juntanu ei si qui tenu ansia pol abelme incaminau al cabezu i rendil u ritu santu al santu patron dil cabezi i batuecas san jose benditu cumu fici u añu pasau, il casu eri qui tenu discansu el diecinuevi i u venti, asina qui pudia il al cabezu peru u publema e que tenu u gripi qui mi a pillau lah galganta i parti di loh pulmone, el fin di seman pasau istaba malu i esti tamen, poh etu motibu pah infestal di grpi a loh becinus dil pueblu i no podel bebel u pinta di binu, comel i pasalu ben, e mutu millol fastidialse quedanduse in badalloh, etu e una putada, ei pensaba qui istaria curau pal san juse benditu, llebu mais di una seman cu u catarru, ai qui bel cun lah ganas qui tenia di il a lah ceremonia di u santu patron, bonu u santu patron mi peldonara poh qui sabi qui in lah condicioneh qui mi incuentru, di toas folmas quedan mutus san jose benditu pol celebral, felicidadeh atoh loh padris pol sel su dia de festa. u saludu a tos loh tabarros dil cabezu, asina qui pasalu ben, cumel i bebel, sel felices busotrus qui pudeis, asina qui a disfutal qui mañan sera otru dia pah segil bebendu i jalandu.
acabu di dejal di traballal i estoi cansadu, e etah discuntacia e millol no esquibil i solu ojial loh minsaje que eri loh qui faci lah malloria di loh qui nus leen, peru boi a jacel u esfuerzu di punerus algu, a juntanu leh guta mutu lah tradicioneh i itoria di loh pueblu, sabi qui lah tradicioneh i festejos popularis unu in qui sea furaniu u diun riu diferenti sempri ai, binu, agualdienti, dulcis i carni pah punel a lah lumbri, tamen lah musica tradicional lah gaita i tamboril, a parti di loh qui to u mundu cunoci di loh ritus popularis, ai una parti lijana in u tempu, cuandu si aduraba a lah diosa madri en dondi el ritu ista en su pureza pah sel comprendidu i no en esti tempu qui pol causas religiosas, politicas i economicas cun u pasu dil tempu el podel a manipuladu pah podel estrujal millol a lah genti in prubechu di unus cuantus listus, pah otro dia os boi a contal lah itoria dil peropalu i asina asta descifral u ritu. saludus juldanus i juldanas dil buhquimanu dil cabezu melcurio.
bonus dias tenan toh loh juldanus i juldanas dil cabezu, teni conocimentu u juntanu llebu mutu tempu sin isquibil, agunas becis poh istal intreteniu cu lah podah, loh injertu, arau, sacal i plantal lah istacas, tamen poh u pocu di cansanciu mental i mutibacion, etoi furrandu di cuarcita amarilla oriental mi casa in badajoh i etu e mui trabajosu, ei trabaju di chinu, lah pizarra poh sel mais blanda lah colocu millol qui lah piedras qui no podu partil pah dali folma al uecu qui tenu qui furral i lu qui antis facia cun lah pizarra mi cuesta cuatru becis mais cun isti material, al cabezu mi i incaminau u fin di seman in eneru i otra iscapada in febreru, in marzu pah loh carnabales mi incaminare pah u pueblu, esperu qui todus isteis ben, ei i mi familia estamus ben todus, mis fillas istudandu i mi mullel trabajandu, lah rutina di toh loh dias, bonu os tenu qui dijal qui tenu qui colocal lascas in u patiu. u saludu i abrazu a toh loh becinus dil cabezu, il binu i u asau in u cabezu sabi millol, i lo paseu poh lah guelta i riscu gordu pah jacel lah digestion.
bonus dias tenan i no crisis cumitidu in isti mundu poh loh bariciosus politicus, banquerus, empresarius, qui son loh qui tenin u podel dil gubernu i eu economicu, sus ansias di sel mais ricus in dineru i podel acosta di lah piona dil pobri, acendu qui esti pagi lah factura i tapin u agujeru qui estus disalmadus a eitu a lo mais debiles, subendu loh precioh, impuestus, recultandu salarius, mais anus pah pudel cutizal, lah pagah di loh jubilaos qui son loh mais necesitau i debiles, asina migus buhquimanus cu esti panurama di isti tempu borrascosu os deseu u feliz navidad i u bo añu qui beni, qui isperu qui sea millol qui esti, saludus a toas lah juldis i suas batuecas dil buhquimanu dil cabezu.
u morroh di guarrapu i vasu di binu, pece i vasu di binu, etoi mais a gutuh qui u lichon inganchau a la teta di lah lichona, saludus a tos loh tabarroh dil cabezo dil buhquimanu melcurio.
esti ponti di fin di seman loh tenu qui traballal mi toca lah dua, asina qui pah otru sera cuandu emboqui pah u cabezu. saludus a tos loh juldanus i juldanas dil cabezu di u buhquimanu cu ganas de il pah lah serra dil riscu gordu di lah batuecas.
eto paece una crisis, saludus a tos loh buhquimanus dil cabezu.
jace u ratu qui e lligau, istan cojendu lah aceituna u tiu perico, consola, simon, juse maria i otrus, le quitau i limpau lah guelta di zarzas i otras plantas no diseables, il cabezu nu jabia ni cristu benditu poh lah calle, tamen u sabadu cu mi mullel e cujiu unus niscalus pah jacerlu a lah lumbri, ista to cun iscalcha, mutu fiu, mais tempu al ladu di lah lumbri qui in il campu, me i cumiu unas manitas di guarrapu cun setas i unus basus di binu, a etadu ben lah iscapada pah cabezu, aire di muntaña. saludus a tos loh buhquimanus dil cabezu i a isquibil un poquitu mais, joe qui ni cubraran u centimu poh letra esquita, asina qui a esquibil.
tenu lah mulah calgada di bonas tarmas i pellejus di binu, dentru di u ratu me embocu pah u cabezu, tamen llebu achipierris pah taballal lah guelta, mañan istare en u tesu di riscu gordu, cujere setas i alguna coisa mais qui si podi cumel, llenare loh pulmoneh cu aire puru di lah serra i lla istare piparadu pah utra julnada, rinobadu, frescu i llenu di fuerza bital pah segil pah lanti, saludus a toas lah juldis i batuecas dil buhquimanu dil cabezu.
a mi se olbidada decil qui isti fin di seman mi boi pah u cabezu, poh si algun buhquimanu bai pah u cabezu i tenu vinu pah bebel, solamenti ai qui decil u situ i a cumel i bebel qui cuandu dublemus lah crehta tenemus tempu di discansal. mañan poh lah tardi mi incaminu pah lah juldis, saludus buhquimanus.
ben poh il jahoril, omi ispiritual, ispiritu qui iradia jacia il bosqui i muntañas, bai andandu poh bereas, tesuss, rius di lah juldis i batuecas, i asina imaginacion prodigiosa escuta lah gaita i tamboril in u campu, descubrendu loh secretus di lah madri terra, su principiu i fin, cuntentu cunsigu mismu se deja moril, morti iniciatica qui teni qui pasal, pah nacel rinobadu poh lah madri terra i asina teminal su cumetidu, tarea di sel u omi pelegrino, qui camina jacia santu patron santiago, telminandu en su campu estelladu encuntandu su estella, ete e u caminu dil pelegrinu, e pareciu a una ispiral, telminandu in u centru, isti ei su simbulu qui mutus iniciadus canterus dubujaban en suas pedras qui tallaban pah lah catedraleh i asina dijal su filma i su cunucimentu pah il qui pudera lier en lah pedras, para u profanu sulamenti jeran bunitus dubujus i pah otrus u libru academicu, dondi pasu a pasu bai apediendu il cunocimentu di loh antiguos, sabiendu qui in lah pedras ista u tesoro di cunocimentu buscadu, cun istas coisas us queru decil lah mision dil jahoril in ista vida, todu loh demais eri falsu, ei una vida secreta, anonimatu, nadie sabi su andal, podi sel u mendigu cumu u duqui, lleban una dobli vida, una cara a lah genti i otra.... qui lah genti nu sabi. saludus a toas lah juldis cun sus batuecas dil buhquimanu dil cabezu.
qui quidi claru qui ei no soi curanderu poh si algunu teni mala imaginacion, loh qui pasa qui soi estudiosu di comu jeran i loh qui acin loh autenticus, solu a tema pelsonal, pah enriquicel u pocu mi menti di isti confusu mundu, nadamais qui esu, pah istal intretenidu cun algu comu u jobi. saludus buhquimanus di lah juldis i batuecas, ai batuecas centru ispiritual i casa dil buhquimanu.
u tema dil curanderu mi incanta, e u istudiu qui si rimota a tempus dil omi di crumañon, sempri jubu indiginas mais listus unus qui otrus, jeran mais ojeadoris di lah madri terra u mitu dil pastol di guarrapus qui bei comu una lichona infelmiza, dilgada i currumpia si baña in u chalcu cun barru to loh dia i bei cumu pocu a pocu lah lichona si poni golda i todus loh malis dil lah lichona disaparecin poh loh banñus di barru cu propiedadis magicas i se loh conta a lah genti dil lugal i to u mundu qui crei tenel malis dil corpu si bañan in u chalcu i u chalcu se jaci famosu cumu milagreru, isti casu loh tenemus in u bunitu pueblu di caceris i loh mihmo jacen loh animalis con lah plantas pah espulgasi i cural sus malis, si estas coisas loh sabin lah bestiah mais loh sabi u sel persona i di lah pelsonas el mais intiligenti a basi di fallal i aceltal mutas becis inclusu probucandu lah morti in su rimediu, bai jacendu su farmacopea di rimedius pah cural a lah genti i esus cunocimentus pasan di u iniciadu a otru, nu se podi apendel solu i cada unu bai aportandu sus acieltos i sus fallos, jaciendu pocu a pocu di todu estu una autentica ciencia dondi se mezclan lah coisas del celu cu lah terra, jaciendu de su arti misteriu, alquimia qui solu loh autenticus iniciadus in il arti sabin, u arti i sabiduria qui pasa di unu al otru, cun unas reglas tan ferreas i sufrimientu qui u iniciadu teni qui pasal i dondi lah prohibicion di dibulgalu ista penada cu lah morti, cumercial cu u cunocimentu poh dineru ista prohibidu, loh autenticus jahoril no curan a nadie, son loh soldadus di lah madri terra, asina qui solu istan pendentis di dal toa su enelgia a lah madri terra, pah inpedil su degeneracion, corrucion i destruicion poh u sel umanu o mal llamadu umanu, asina qui jai beldaderus i falsus, loh falsus bendin llelbas, agua, toa clasi di pilduras, ritualis pah implisional al primu di turnu qui cain in suas manus, pah sacali u dineru a lah genti e mui facil pah loh falsos curanderos, u autenticu pasa disapercibidu i di largu, asina lah genti loh deja tranquilu i en paz, solitariu, amanti di lah muntañas e feliz, cutemplandu lah naturaleza di lah madri, ebuluciona a u istadu superiol dondi crei qui su meta acabo i se cubelti in u puntu figu, cumu u ito di granitu iradiandu toa su atencion a lah madri terra, comu lah peña di fancia qui cubija a loh pueblus di alrididol. saludus a lah juldis i batuecas dil buhquimanu dil cabezu.
etoh dil tabacu berdi e comu lah matanza tradiciunal, orujo gallegu, calisqueñus di valencia, to dipendi si eri pah consumu propiu u venta, lah genti qui queri sembal venti cuatru matas nu e loh mismu qui mil matas, o comu si queru punel tabacu berdi o maiz alrididol di lah guelta pah qui quedi mais bunita cumu jacin loh campesinus di badajoh, loh qui no se podi sembal son lah drogas, antiguamenti comu jera u producto estancu, istaba mui persegidu lla qui il istadu tenia u cuntrol ferreo a u tabacu berdi, pahqui lah genti pagara u impuestus poh fumal i asina inriquecel lah arcas al gubernu di francu, loh di lah currea istaban mui pendentis dil tabacu berdi i tamen persegian u alambiqui pah jacel agualdienti, asina qui to jera poh loh impuestus, asina juntanu podis punel tabacu berdi i si no tenis semilla ei te lah doi, esu si solamenti semba u bancal pah ti, ei creu qui mi guelu sembaba unas venti a trenta matas, asina tenia pah fumal toh il añu, loh bohquimanus tenin qui peucupalse di no dipendel dil istancu, loh qui pasa ei qui nus jemus acostrumbau a lah comodidah di pagalu pohqui antis jera baratu i no merecia lah pena sembalu, solamenti mui poca genti sigui cun lah tradicion de jacel tabacu pah popio consumu, lah gentis dil lebante i loh payeses catalanes nunca dijaron di sembalu, asina nus llega loh paquetes di calisqueñus qui fuman mutu loh camionerus qui nu pagan impuestus lla qui son caserus, cuandu ei fumaba purus caliqueñus qui mi loh traia migos camionerus qui jacian lah piona a u valencia, li incargaba di otu a nobi paquetis di venti purus i asina fumaba duranti u tempu largu, eto e to loh qui tenemus qui jacel, qui il istau nu se llebi u euru dil tabacu, qui son unus atajus di piratas, lah di lah vega qui dicia qui se jiban a ribajal u sueldu u gubernu poh lah crisis i resulta qui tenia una paga di setenta mil euru i loh a subiu a cientu cuarentamil euru, asina juntanu qui to bai a judel al qui jaci lah piona mil euristas qui ai mutus. saludus a tos loh juldanus i juldanas dil cabezu dil buhquimanu melcuriu, ai qui ganas tenu di il pal cabezu.
bonus dias tenan loh buhquimanus dil cabezu, mi i libantau a lah seti pah il aloh bancalis i ista llubendu, tenu qui ichal otu o nobi serones di terra a u bacal pah jacel una boa guelta pah sembal tabacu berdi, qui in u mircadu mi sali 40g, a trei i sesenta euru, asina juntanu qui cu lah quisis tenu qui ricultal gastus u rubalcaba mi a quitau dineru di lah paga di lah piona qui damus pah u gubernu i ei fumu mutu tabacu berdi, asina qui tenu qui aculdalmi di cumu loh facia mi guelu, mi mullel mi a ditu qui tinimus qui pidil lajas di pedra pah jacel u patiu di mi casa in badajoh, pah punelas in lah pareh, ve juntanu qui asina no podu discansal, asina qui cuandu boi pah u cabezu i andu poh lah montañas dil riscu gordu i batuecas etoi mais cuntentu qui u guarrapu in u chalcu. saludus a loh buhquimanus dil cabezu di u buhquimanu melcuriu.
chocotatero beu ben qui busquis u euru a dundi loh jalla, peru tenis qui facel cumu loh guarrapus, qui si ban lejus a cumel peru tenin su querencia e u riu ladillal, eris u bo buhquimanu qui bai lejus a cazal, mi alegru qui istes ben i juntu a otrus di lah tribu dil cabezu etemus u dia qui istemus in u pueblu, binu, moroh di guarrapu, cueru, pece...... u abrazu i a juntanu li digu qui la pofesion di culanderu teni mutu tema qui istudial i ei lla no istoi pah pudel cural, ei istudiu u acodu aereu, enterrau.... injetu di pua, llema, escudeti, a lah inglesa u pocu di plantas midicinaleh pah no dipendel di loh matasanu, to a titulu pelsunal pah inriquicel lah menti i nu seria mala idea difazalme di curanderu magicu qui cura a toa lah genti poqui pece sel qui esus curanderus si jacin ricus, peru ei teni uta folma de sel i tenu medu qui lah genti infelmah mi pegi sua infelmedadeh i poh esu no balgu, asina qui tampocu sel dotol de llelbas dil campu qui curan, pah dali a lah genti di tomal pah loh malis dil corpu i lah menti, loh qui si mi guta e bebel binu cu loh tabarros dil cabezu i cumel pah punelmi colurao cumu u tiu fociu i lah tia focia bibian u binu dil sotu, i andal poh loh monteh di lah batueca i qui nadie mi mulesti in mi tranquilidad cuncidida a u gerreru buhquimanu cansau dil mundu, etu ei calidadi di bida i sel curandero ei mutu ruidu qui nu pudia supultal, asina juntanu qui jai qui inriquicel lah menti, peru apaltadu di u cunucimentu qui podi facel mutu dañu in manus di genti sin curazon, qui pu u euru ingañaria a su popioh elmanus di sangi, a mi dami pan, quesu, tucinu imbetau, morrroh di marranu, pece, binu, tabacu berdi esah cosah, qui ei guta mutu u cabritu i punelmi cumu lah tia focia cuandu u tiu fociu benia dil sotu cun loh pellejus di binu, u saludu a lah juldis cun sus batuecas dil buhquimanu dil cabezu.
bue dia tena loh buhquimanus di juldis, allel itubi quimandu un munton di tarmas, ponendu pedras di pizarra pah jacel jaldineras i llinandulah di terrah coh u pocu di viciu di galinas in lah pacelah di badalloh, tengu mutas ganas di il pah cabezu i bel lah guelta, subil a riscu gordu i bel a mi migu curanderu di cillerus di lah bastida qui mi a incalgau una cuba di robli pah jacel vinu cumu u miu tintu, cu u curanderu loh pasu a loh gandi i jacemus cumida di curanderu in plenu campu i bebendu vinu cu quesu, cecina, pece.... i luegu bamus a ricunucel lah plantah cu pudel di cural infermidadis qui tenin lah genti, e u puquitu di butanica, tenu mutus libus di pantas midicinalis peru mi falta cunucelas in u campu i isti curanderu mi lah inseña cumu son. saludus a lah genti di lah juldis cu su batuecas dil buhquimanu dil cabezu.
qui suelte tenes juntano di cumel guarrapu-jabali duranti to u anu, loh qui mi gutaria cumel lah cecina di corzu i tamen loh muhlo di lah liebri adobao i puestus a secal pah jacel jamon di liebre, tuda carni ben adobada i piparada se puedi punel secal, loh qui pasa eri qui unas carnis son mejol pah jacel cecina qui otras, loh lohmo i loh muhlo dil corzu istai mais ricu en cecina qui lah dil machu muntes, lah liebri loh muhlo, sacandu tiras dilgadas dija in u paladal u sabol a campo, eto e una golusina bebendu u buen vino, asina qui nu jaci falta tenel guarrapu pah jacel jamon, di loh animeles di caza, tantu grandis cumu pequeñitus loh antiguos pah pudel guadal loh animales qui cazaban, loh asaban u poco in lah lumbri i loh punian in aceiti dentru di lah tinajas di barru, otras piezas mais u mejores lah punian a adubal unos dias i logu a secal pah tenel cecina pah to u anu i asina su budega era u tesoro, pellejus di vinu, quesus di cabra, chorizu, mulcilla, cecina, jamon, lohmos, mantu dii tocinu entrevetau.... tinajas llenas di aceiti i otras llenas de vinu i asina sin ablal dil dublao dondi istaban lah cahtañas, frigones, calabazas, cebollas, pimentus a secal, jigus cu arina, chochos, patatas.... i mais coisas, cun toas ehtas biandas loh juldanus istaban cuntentos i felices, sulamente dependian di ellos ilcuidau di lah guelta, loh olibo, culmenas, cabras-dua, trampas, lazos, jollos pah matal jabalies u cazal animales di utras clases i sabel jacerlu pah no pasal jambri, esti mundu juntanu sin aparatus electricos loh juldanos eran mais felices a sua manera di bibil. saludus a lah juldis dil buhquimano dil cabezu.
juntanu cumu etu di menus lah cohtilla di guarrapu eitas in lah lumbri, loh morroh u petureju cumu li llaman in badajoh, loh pece fitos in aceiti gata-juldis, u cabritu, tampacu despreciu u cueru dil guarrapu jabali sempri qui li llegi a lah barriga vinu dil bo, peru etus agapis jai qui cumelos in lah juldis, in cabezu a sabol di leña, tenu una barrica di vinu di tintu riselba, qui li toi sacandu algunus litros cuandu boi pal cabezu i logu lah recebu pah qui mi jaga tintu dil bo i cun u pitarra llamao jubilau, creu qui tenu dois vinus mui recios, peru di sabol, unu solera cun u final afrutadu sabol a pasas, ligero, castaño oscuro, su final a pasas no impacha es suave, tene un buen bebel, olor vinu viejo, encina, frutas, el otro es u tinto reselva, color sangri toro, abocado cun u taninu suave, mui bo pah carnis di caza, sabol a tierras di barros i trazado in roble al final, olor a corcho, roble, pasas, asina juntanu qui istoi piparandu buenus caldos pah cuandu llegi u dia di bebel i cumel al ladu di la lumbri juntu a mulleres i pequeñitus tos juntus, cumu una pequeña tribu qui ista di fiesta poh istal todus juntus. saludus i u fuerti abrazu a toas lah bohquimanas i bohquimanos dil cabezu.
buenu dias tenan loh juldanas i juldanus dil cabezu, sentu mutu nu esquibil mutu e que etoi tareau, jacendu sempri coisas, pa arriba i pa baju, pal cabezu e jidu treis becis in u meis di utubri, pah loh santo me e quidau en badajoh poh u mal tempu, tamen mi soraya a intrau in lah univelsidad isti anu i se a sacau u canel di cunducil, todu istas coisas mi a istadu atareau, poh esu esquibu pocu, logu u zapateriu mi ricolta lah soldada dil mes, li i postu aparato di ferru in loh dentis di lah dois mozas qui tenu, pah qui isten mais guapas i etu mi a custau jacel la dua duranti u anu cumpletu, si lu disia u leonciu loh ben qui se bibi in cabezu cun una paga di dois mil euro, comu boi a tenel ganas di esquibil pah decil qui mi istan chupandu lah sangui poh tos loh sitiu qui toi, asina juntanu eto e loh qui a pasau, di toas lah folmas eto bai poh rachas unas becis se esquibi mais i otas menus, dependi di cumu tenas u tarru isi mumentu cuandu istas fenti al aparato. saludus a tos loh buhquimanus dil cabezu.
enebro teni muta razon e inural a luih buñuel, tamen qui poh cintal mentiras fizu cunucel a u mundu di lah isistencia di juldis, peru e mutu millol qui sea cunuciu poh lah belleza di sus rius, valles i muntañas, poh sus batuecas i lah pureza di sus aguas, qui e luh qui ista pasandu in estus mumentus, loh juldanus i juldanas di istas nuevas generaciones, creu qui se jan dau cuenta qui su beldadera cuna es u vergel i envidiada poh situs mui diginerados poh u asfaltu i u olmigon cun transitu rudadau qui nu teni calidade di vida, u turismu cuandu se incaminan pah sua casa a lah genti dil lugal le dici loh qui a vistu in lah juldis, enebro ignurandu a luih biñuel loh mata, mentras qui si loh ricuelda lih da vida a sua lillenda negra, saludus a tos lo bohqimanus i bohquimanas dil cabezu ulgullosus i afoltunadus pul sel parti di juldis.
maldita frocia di luih buñuel, i velai... ti diseo u mismu danñu i sufimientu qui as feitu a u pueblu juldanu i to poh lah puelca pulitica di facel u ducumental cumu flecha di lanza a loh qui gubernaban, jaciendu gala dil ingañu a unus poblis omis di su inurancia pah cuntal mentiras i tomas falsas, cumprandolos con u poco de vinu i unos cabritos, comu pagu poh filmal tantu di to lu malu qui si le ocurrio, poniendu a u pueblu juldanu poh loh sueloh, dañandu il amol propio di u pueblu di juldis, ei a teniu cunocimentu di genti qui a preguntau in riu malu di abaju si u pueblu jera parti di juldis i la mujel qui istaba in lah barra di bar li diju qui no, qui lah juldis impezaban in lah mehta, eto e qui lah mujel poh culpa di luih buñuel li daba vilguenza di sel juldana, eto medio muta rabia i al mimoh tempu multa pena, qui toabia jalla juldanos poh eh mundu qui tenan medu de decil di dondi eris, eh poqui toabia esisti il trauma qui fizu luih buñuel a u pueblu di juldis. saludus a tos loh juldanos i juldanas di u riu ladillal di buhquimanu dil cabezu.
acabu di lligal dil cabezu, e andadu poh lah antigua dondi jusefa lah di tello teni una guelta i u gabilan, pah lah guelta mia tamen e istau, qui puh certu si ista ricupirandu casi toas lah gueltas i olibares qui culindan cun migu u istan in u arrollu dondi si coji u agua pa rigal, etu e boa siñal, abel si consigimus qui lah gueltas dil cabezu isten comu jaci trenta anus, qui to jera u berjel. abrazu i qui loh paseis ben loh bueno buhquimanus dil cabezu.
juntano, qui no, qui lah moza del fubulista e una tal cristina, qui e una buna moza casadera pah u fubulista qui nus ba a sacal di lah publeza i nus bah a llebal il numbri dil cabezu poh todu il mundu, lah mia filla nu teni ningun pretendenti poh a jora, lah mia ista pah casal, jabel si tenu sorti i si consigi u nobiu ricu pah sacalnus di ista maldita frocia di isclabitu qui bibu, minus mal qui binu di pitarron nunca mi falto, qui a dios gacias doi, poh esi ditalli di dijalmi bibel sempri a gustu dil corpu i tampocu loh buenus purus casi sempri jan istau in miña boca, nu señol, nu mi puedu quijal, poqui sinu seri u bariciosu, qui poh desgacia jai mutu poh estus laris. saludu dil buhquimanu dil cabezu pah toas lah juldis cun sus batuecas.
e tau in cabezo isti fin di seman, loh e pasau ben, e tao en la guelta, batuecas, alberca, e bibio binu di pitarra cun carni di guarrapu, tamen a pasau qui unus gamberros jugandu al iscunditi sian subiu a loh telladus dil pueblu, a lah casas in ruinas, lah genti dil pueblu u mijol dichu algunu dil pueblu querian llamal a loh di lah currea, u tiu ilariu quiria cujel lah iscupeta di catuchos, i etoh gamberros son soraya, aitor i jorgi, a mia filla leh e ditu dil peligru di loh tejau di pizarra, lah madera carcomia di mutus di elos istan a puntu di dirrumbe, tamen in lah madera jai mutus clabus oxidadus debidu a lah cantidad di anus di esas casas, etas cosas tubu in tension a casi to u cabezu mui preucupau poh loh niñoh qui jugaban al iscunditi, otos decian qui tenian loh tejado recien jechos i se loh podian rumpel, ei le e preguntadu a mia soraya dondi jabian istau iscundidus i en u situ qui mi diju, todu u tejadu jera di pizarra, li diji qui jamas se isconda in loh tejadus di lah casas in ruinas, porqui tenen lah custumbri todus loh mozos i mozas tantu gandis cumu chiquininus subilse a esi situ, loh niñoh tenian mutu medu di ilariu i no querian acudil a lah plaza dondi istaban toh o casi toh u pueblu para pudel lilchal a tan temidus gamberrus, menus mal qui toh si quedo i u gran tiatru, puru tiatro cun actoris principalis i segundarius, jaciendu gala di ispantus, gesticulaciones cun violencia, berborrea di palabriñas acumpañadu di gestus, qui paecia una pelicula dil ueste cuandu linchan a u cuatrero, peru mais tirandu a una cumedia clasica di etus situs, qui di puru aburrimientu etamus u tempu in abel qui jacin loh demah. saludus a toas las juldis dil buhquimanu dil cabezu.
boenu dia tenan loh buhquimanus dil cabezu, pehdonal po noh esquibil, e que etao tabajandu mutu, e feitu dois bancales pa ponel i jacel un jaldin tipu japones modelu zen in mia casa di badajoh, e necesitao jacel cun u burru mutus caminus pol viciu i terra pa jacel loh bancale i tamen pedruscos pah adonal il jaldin i eteba tan rindiu qui nu mi apetecia pa na esquibil, etao esti fin di seman in cabezu, in lah picina no podiamos bañañ a gustu poh lah genti qui abarrotaba alrrididol di lah picina, in lah mehta no se cabia i jabian beniu pah lah picina dil cabezu, en u tempu qui llebu in cabezu nu a bia bistu tanta genti, tamen istaban saquiandu u riu cun rede pah cujel loh pece, lligaban cun lah rede ata lah guelta mia i cumu me beian se iban pah tras, i istaban cuntentos poh loh pece qui jabian cujiu, ete meis di agotu loh pece ban a tenel una mui mala racha in su calidad di vida, somus mui baricioso cun loh pece, ei sabe qui istoi ablandu di una isquicitez mui baroladu in lah gastronomia dil cabezu i gentis di otru lugares di juldis, ei si fuera u pece tendria mutu medu istus mesis di veranu poh mi juegu lah vida in u riu ladillal. saludus a toh loh buhquimanos dil cabezu dil buhquimanu melcurio.
buhquimanus dil cabezu acabu di llegal dil cabezu, e pasau u fin di seman in u pueblu, pinsandu in lah guelta to ista ben, mia taio lah tia mercedes u cubu llenu di cerezas i u tiu antoniu una caja llena, e pueblu istaba cun mui puca genti, bi a leunciu piscandu pece in lah picina natural dil pueblu, asina qui il qui benga di bacacionis a piscal, solu quedan algunus mui pequeñitus, tamen istaba u grupu di mulleres i piquininos bañanduse, me quide u ratu cumu beia a leonciu sacal loh pece i el me decia qui etoh pece jeran isquisiteces fitos in aceite di oliba i cun binu dil sotu istan mui bo, tamen mi diju qui cun una paga di dol mil euro in cabezu se bibia mui ben, ei di diji qui asina cun esa paga se puedi bibil cumu u señol obihpo, asina buhquimanus dil cabezu esu a sidu to loh qui e bistu, a se mi olbidaba tamen bi a lah tia remedius sacal patatas cumu di mediu kilu mais u menus. saludus dil buhquimanu dil cabezu.
e tau desdi el berni puh lah tardi ata u dumingu puh lah tardi, si llegu a sabel quih istabas mi juntanu in u pueblu mais di u basu di binu mi bia bebiu cuntigu, peru cumu nadie mi a jadichu na di tua presencia, ni e bitoh tullu carru, lah fuguneta dinota mia presencia in u pueblu, mi tenias que a bel jidu a buscal pah bebel binu, si llegu a sabel qui istabas in u pichu di luh jubilao jubiera jidu a jechal unos binus dil soto cun algu mais pah llenal lah barriga i punelnos algu inchispau il dumungu i e be di ilme a lah treh mi jubiera jidu a lah otuh o nobi di lah tardi. asina qui pah ota be loh tenemo en cuenta i asina noh bemo u pocu, saludu a juntanu i to u cabezu dil buhquimanu dil cabezu.
acabu di llegal dil cabezu, estifin di seman a llubiu i pocu sol, e priparau lah guelta, loh cerezo dois qui pante istan moltus puh lah tierra sempri impapa di agua, pohqui tengu una fonti di agua dentru di lah guelta, peru e postu u rusal qui mi a dadu lah tia isabel i priparadu tamen unas jardineras pah ponel llelbas silbestres qui sean bunitas, lah guelta ista ben, toa sega i cun loh guteros puheto i to a lah orilla dil riu ladillal, pocu a pocu sera comu u jardin, lah tia remedios ma a dao plantas pah ponel in lah guelta, isti domingu daban un pinchu loh jubilao dil pueblu, ei nu quisi asistil pohque era cosa di loh patialcas dil pueblu, peru isu nu fue publema pah bebel vinu di pitarra jubilao qui tenu in mia casa i cumel comu u osu i istal sastifechu dil to. saludus a toas lah juldis dil buhquimanu dil cabezu.
bonus dias juldanas i juldanos dil cabezu, u toruh di san juan e u simbulu di lah fertilidad i u cuelnu di lah abundancia, peru pah qui estu dei enelgia a lah madri terra pah qui jalla abundancia di toh, teni qui sacrifidarse u toro, simbulo solar, e mais di una religion cumu lah dil dios mitra qui ai qui matal al toru, buei apis di lu egiciu tamen loh mataban i logu jacian u banqueti con su carni, binu, celbeza i toh tipu di sustancia qui altiraba lah menti al iniciadu in estus ritus sagradus, profanus pah loh cura, peru ellus jacin luh mismu cun u cuelpu di cristu di su carni i sangri tenemoh qui colmulgal pal peldon di loh picados i il al celu cun dios, toh estu luh cuentu pah sabel qui estu di loh toruh beni di tuah la bida e un simbulu di sacrificiu sendu bo cun la madri naturaleza, nu saquiandu a lah tierra pah nuestru consumu bariciosu, nu repuniendu loh albule coltadus, echal petroleo al mar, cuntaminal u aire qui respiramus, matal a u toruh qui cada unu di nusotrus llebamus dentru i sel mais ispiritual i buena pilsona. saludus a toas lah juldis dil buhquimanu dil cabezu.
bonus dias buhquimanus dil cabezu, dentru di pocu ba a banil u dia di san juan, cun su nochi magica, planta madicinali cullus efectus curatibus jera mais forti i puh esu cujian isa nochi agua qui tamen tenia popiedadis magica pah cural tudus luh malis dil cuerpu, nochi brujeril, bailandu alrididol dil fuegu purificadol i pasal ista nochi magica i u campu pah bel lah estellas dil cielu, sin dolmil, cuntandu istorias o cuentus al rididol dil fogu, loh qui us cuentu e luh qui jacin lah genti in badajoh lah nochi di san juan, poh esu e su santu patron benditu SAN JUAN i festas en su onol se celeban, torus, feria, seman di il inchispau pah casa mais becis di luh nulmal, ei casi sempri luh pasu in u campu, il añu pasau pasi la nochi in lah guelta dil cabezu, esa nochi jubu rallus i una turmenta mui gandi, la genti dil cabezu nu intenderun puhqui pasi esa nochi magica in lah guelta i mais si asina jabia rallus i rilampagus aminazandu a to u balli dil ladillal, nochi electrica calgada di enelgia gulpiandu lah muntaña dil riscu gordu cun luh rallus i truenus qui al escutalus te dan mutu miedu a lah genti, esti san juan tamen lah boi a pasal in il cabezu si podi sel i esperu qui sea tan interesanti qui lah dil añu pasau. saludus a to loh juldanas i juldanus dil buhquimanu dil cabezu.
bunas noti tabarros buhquimanus dil cabezu, ista mañan e puehto u guteo en lah guelta dil cabezu i e cujiu lah motu puh lah tardi i lla etoi in badajoh, eto a sidu una curreria buhquimana eto di il in lah potranca negra al pueblu i sentil il aire u olol a pinu, cumu u buhquimanu qui sali a jacel u caminu sagradu ata lah batuecas, pah u posimu fin di seman tamen pensu il a u cabezu. u saludu a toh loh buhquimanus dil cabezu.
E. B. D. isperu qui etes ben, loh utimu qui e segao a sidu la guelta e sabadu pasau i agura mi didicu a jacel u jardin, lla loh tenu toh segau i agudañau, toi plantandu in u patiu di mia casa dondi bibu arbole, setus, plantas di fores, pohqui sinu tu jadiendu algu, pah ece que no mi sentu bibu, mah adelenti in cabezu tene qui punel goma di guteo, pah qui lah ehtacas i futales no paezca falta di agua, luegu bebu pitarra pah cumpensal e isfuerzu i discansu dulmiendu la sieta sempre qui puedu, bueno E. B. D. u abrazu di tu migu buhquimanu dil cabezu, i a toa lah juldis.
bonus dias buhquimanus tabarros dil cabezu, eto dia me e didicau ah acel un jaldin tipu zen que son genti di u situ qui se llama japon, e queridu jacel lah casa dil te, pah bebel, te, cafe, binu di pitarra i esas coisas qui nus gutan mutu, loh e jecho cun granitu di diferentis culoris, dois bamcus cun mesa di barius culoris todu di granitu, u pasillu di pedras di granitu puh si lluebi nu mujalnus loh pie dil zapatu di barru, e pueto laurel, acebuchi gandi, galan di noti, llelba luisa, limuneru di luna i otas pantas qui cunoci mi millel cumu u jazmin blancu, amarillu, todu rudeau la mesa di llelba buena pah sea u pocu olurosu cuandu itemus sentaus bebendu binu di pitarra i u buen patu di morros di guarrapu, rudiadu di iedra poh lah parede dil patiu. u saludu a toas lah juldis dil buhquimanu dil cabezu.
ete fin di seman eh cabezu, cundu llege jera sobri lah seti di lah tardi, pah u sabadu mi lebante di lah cama i mi fui a guadañal pah lah guelta enu, pah u burru dil tiu pericu i pah lah dieh jabia acabau di agudañal toa i solu mi cujiu u sol en el tercer paredon di arriba, luegu mi tumi mi cafe qui mi taju mia mullel sobri lah die di lah mañanam, quedandumi asta lah doci pah ilnos a casa a descansal, cumel u dumul lah sesta i luegu nu jacel mais coisa i disfrutal di to u tempu, si señol esti a sidu un buen fin di simana, loh pase ben, merecio lah pena abal idu. saludus a toas lah juldis dil buhquimanu dil cabezu.
ei tamen e cujiu mutus pece con u gordulobu peru en pequeñas chalcas, peru u sistema mais comun jera cujel pedras di beinti u trenta kilus i gulpeal en lah pedras dil riu qui dibaju istaban loh pece i di ista folma mutas becis jera mais efica qui lah marra i cun redis lla ni loh cuentu lah cantida di pece qui se cujian, etabamus mui encenbicau a loh pece. saludus a to loh buhquimanu dil cabezu, ista tardi mi boi pah u cabezu pah peparal lah guelta.
ei creu qui u omi dil sacu ista ENCEBICAO pohqui dija rastru puh todus luh gueltus puh dondi tene sua querencia, ademais ista encebicau a u sacu qui sempri leba a lah ispalda i sempri llenu di alguna coisa qui nu se be i nadi in e pueblu sabi luh qui calga a cuetas, ista mais encebicau a su sacu qui leonciu a loh pece. saludus a tos luh buhquimanu dil cabezu, ei tamen toi encebicau al cabezu i toas lah juldis i a subil riscu gordu, au binu i otas coisas qui son mui biciosas i dan mutu placel, saludus dil buhquimanu dil cabezu.
buenus dias buhquimanus dil cabezu, allel acabe di aral mi estacal di badajoh i agora tuca inderizal algunas istacas qui istan turcias pohqui sun olibus nuebus qui an creciu mutu i istan pah abaju, qui pasa qui nu isquibil, u e qui istai amudurraus cun lah rumerias i festas di mallu, pah isti fin di seman a loh mijol mi coju lah mula i mi boi pah u cabezu, pah agudañal lah guelta i punela bunita pohqui ista di llelba qui da medu behla. saludus a tos dil buhquimanu dil cabezu, peru joe isquibil u pocu.
bonus dias buhquimanus dil cabezu, e dulmiu ben, allel tuco bebel binu cuh mi migu buhquimanu pacelero, etubimus bebendu ata lah onci i media, cumenndu coisas di guarrapu, peru quihde mui jartu i agora etoi u pocu atulundrau, dentru di unus dias jaba qui ripitilu ota be, asina qui nus dijamus lah pel traballandu i dipue nus jartamus di binu pitarra dil jubilau i uta di una masia dil ampuldan di cuandu culecionaba binus caserus puh tuo situ qui pasaba. saludus amigus buhquimanus dil cabezu i bebel binu qui ei mui bo pah u curazon.
bonus dias buhquimanus dil cabezu, pahqui in badajoh a llubiu chaparrones i salidas di sol, agunas becis pardeaba i otas sol, allel mi pige una paliza di miedu, rssulta qui iba a jace una picina in u patiu di mia casa i jaci mutu tempu saqui unu beinti metrus cubicus de terra di mala calidad di zaorra di rellenu, peru al final li intraban unos cimientus di unus cincuenta centimetrus dentru di mia casa, i nu luh pudia rumpel pohqui pejudicaba ami becinu di a ladu, asina qui cumpe un carru di beinti metrus cubicus de terra bejetal i disdi lah nobi i media jasta la treis i cuartu e metiu tua la terra in il jollo qui fici pah jacel pah picina, dimusrandu a luh di badajoh qui mi dician qui luh ficiera en dois golpis, dimustrandu qui un serranu tene guebu pah jacelu in una mañana i asi luh fici, esu si etube i acabe ribentau i cun lah manus llenas di ampollas poh falta di ejeciciu, u cuentu etu pah qui beai qui si se tene un retu di facel algu custosu cun teson i traballandu comu un animal se podi consegil to loh qui uno si puponga comu luh facian loh guelus u antepasaus nostrus qui traballaban igual u mais qui mia pirsona. saludus a tuas lah juldis dil buhquimanu dil cabezu, unas becis llenu lah panza i otras becis lah baciu di un pocu di grasa, adios buhquimanus dil cabezu.