Pueblos de España


Respuestas para Juan Carlos:

bonus dias juldanas i juldanus dil cabezu, pa la pura istoi in cabezu, isti fin di seman pudia il peru cumu beni u puenti di la pura i u fin di seman pasau istubi in cabezu e dicidiu il lus dias sei, seti, otu di diciembri. abrasu dil busquimanu dil cabezu.
hola juan carlos, que tal? yo parece que un poco mejor, perdona que no te halla escrito pero era mejor de sea manera, de todas formas, si a ti te parece bien te dejo mi correo y estaremos en contacto a traves de el, aun que yo no me lo abro todos los días si es necesario lo haré. un beso. asvaro@live. com
mentras se bai barrendu, ai qui il decendu: jusi, jusi al incuntrau, jusi a todus us bichus, si eri di salamandria jusi a la tertalla, si eri di santarrostrus jusi jundu, si eri di salamanquija jusi a la rendija, si eri di culebra u bastardu i utrus bichus bicharacus jusi, jusi al buracu, jusi, jusi al incuntrau i u incuntrau se ba a las dois u treis becis qui si barri, peru ai qui quitalse tua la rupa, i cugel una iscuba di brezu i bai barrendu di cuntinu. u busquimanu dil cabezu.
jusi, jusa, juse sun la palabriña magicu di diferentes situs di juldis.
lamentu dil pueblu eridu e mui bunitu i nu sabia qui u chucuateriu eri u pueta cu muita sensibilidad, ista puesia ista mui ben, teni muitu añuransa pu su pueblu queridu dil alma, tempus felicas u niñez i lus migus di fichurias qui saquiaban toas las gueltas dil pueblu qui tempus aquellus qui nu teniamus qui darli di cumel a mullel i fillus i a bibil sin picupacionis di ningun tipu.
darli di cumel a mullel i a fillus mi refieru a sultal la manteica tos lus mesis pa pudel subribibil in u mundu dil cunsumu.
tenu cuarentatreis anus, ei u bistu u foru di balberdi i la pulitica eri mala cumpañeira, pu culpa di istas coisas u pueblu ista di ista maneira, qui u pueblu di sicanu di badallo teni mais agua qui balberdi, mi gutaria qui balberdi fueri cumu san martin di trebello qui teni u incantu di antis, il sabadu traballe in la budega i pu la tardi riculli la guma dil guteu pa dijal la orta pal inbernu pripara, u mingu ei istubu rastreandu cumu u busquimanu u parqui nacional de las batuecas, mi lu pasi ben ... (ver texto completo)
teñu que ser sincera contigo y dicerti que inda hay coixas que teñu que leer varia vecis pa saber que me dicisý me gustaria saber si pois escribir en valverdeñu. un abrazu
tan ben u bichu di la rapiña si puede llamal al omi dil sacu, ai muita simejanza pu qui lu mismu u zagal teni medu dil omi del sacu qui di rapiña, los dois facen u usu di la rapiña pa bibil, ademais lus dois sun bichus in bias di istincion quidan mui pucus pu lus tesus i gueltas di juldes, cogin di to, incuso cusas qui nu li fai falta i mui bariciosu.
i cuco