TURON (Asturias)

TURON: Buenos dias Victoria, buen dia para ti tambien

Buenos dias Victoria, buen dia para ti tambien