TURON (Asturias)

TURON: Confesar a monjas, espulgar a perros y predicar a niños,...

Confesar a monjas, espulgar a perros y predicar a niños, tiempo perdido