TURON (Asturias)

TURON: hola carrete buenas noches.

Hola buenas noches pa toos y pa toes

hola carrete buenas noches.