TURON (Asturias)

TURON: efectivamente! Me estoy acordando que por dos reales...

efectivamente! Me estoy acordando que por dos reales daba un cucurucho de pipas o chufas...