TURON (Asturias)

TURON: Xuacu todavia no se como lo haces, no hay una foto...

Xuacu todavia no se como lo haces, no hay una foto en la que no reconozcas a una persona