TURON (Asturias)

TURON: Vale Maria Elena, hasta dentro de un ratin.

Vale Maria Elena, hasta dentro de un ratin.