TURON (Asturias)

TURON: pero asi y todo dio tiempu pa pasear.

pero asi y todo dio tiempu pa pasear.