TURON (Asturias)

TURON: Muy buenas noches don Carrete.

Hola, buenas noches pa toos y pa toes

Muy buenas noches don Carrete.