TURON (Asturias)

TURON: Rosina, muy guapo y muy acertado No te parez?

Rosina, muy guapo y muy acertado No te parez?