TURON (Asturias)

TURON: Muy buenas noches Rafael.

Buenas noches para todos/as.

Muy buenas noches Rafael.