TURON (Asturias)

TURON: Buenas noches prima, todo bien

Buenas noches a todos y todas.

Buenas noches primu que tal el dia?

Buenas noches prima, todo bien