TURON (Asturias)

TURON: no te preocupes, que aunque lento seguro si lo es.

no te preocupes, que aunque lento seguro si lo es.