TURON (Asturias)

TURON: ayer reconoci a cuatro he, menuda mejoria

ayer reconoci a cuatro he, menuda mejoria