TURON (Asturias)

TURON: Hola buenas noches, otro saludo pa ti

Hola buenas noches, otro saludo pa ti