TURON (Asturias)

TURON: madre que listos sois la verdad que no se si seguir...

madre que listos sois la verdad que no se si seguir me vais a pillar en todo