TURON (Asturias)

TURON: Me voy a cenar luego entrare, hasta luego

Me voy a cenar luego entrare, hasta luego