TURON (Asturias)

TURON: pero a donde vas tan temprano?

pero a donde vas tan temprano?