TURON (Asturias)

TURON: Entro tarde, me paez que voy a salir pronto, que poca...

Entro tarde, me paez que voy a salir pronto, que poca formalidad!