TURON (Asturias)

TURON: Estos, autobuses suben pa Turón? llegaran?

Estos, autobuses suben pa Turón? llegaran?