TURON (Asturias)

TURON: ¿YO? CABRONCETE venga ya

¿YO? CABRONCETE venga ya