TURON (Asturias)

TURON: Buenas tardes Maria Elena,...

Buenas tardes Maria Elena,
Buenas tarde amigos de Turon un cariñoso saludo