TURON (Asturias)

TURON: hola rosa, como estas hoy?

hola rosa, como estas hoy?