TURON (Asturias)

TURON: Hola M. E quien ye esi que y pusistes tantos motes?

Hola M. E quien ye esi que y pusistes tantos motes?