TURON (Asturias)

TURON: buenas Maria Elena, como estas hoy?

buenas Maria Elena, como estas hoy?