TURON (Asturias)

TURON: hahahahaha ni con esa, tengo mucha picardia

hahahahaha ni con esa, tengo mucha picardia