TURON (Asturias)

TURON: Buenas noches Maria Elena. Todo bien?

Buenas noches Maria Elena. Todo bien?