TURON (Asturias)

TURON: Buenos dias Maria Elena igual te digo. porque enesta...

Buenos dias Maria Elena igual te digo. porque enesta ocasion yes Maria Elena. no?